Klasa Premium - profesjonalne wyposażenie warsztatów i SKP

Podnośniki samochodowe a dozór techniczny

Warsztaty samochodowe, które planują wyposażyć swoje hale w nowoczesne podnośniki samochodowe, muszą wiedzieć, że urządzenia te podlegają dozorowi technicznemu.

Regulują to przepisy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Rejestracja dźwignika samochodowego w UDT

Warsztat musi zarejestrować swój podnośnik samochodowy w rejonowym oddziale UDT. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację wraz z dokumentacją techniczną urządzenia (przygotowaną zgodnie z wymaganiami ustawy) w dwóch egzemplarzach. Właściciel warsztatu ma obowiązek dostosowania dźwignika do wymagań zawartych we wcześniej wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy przy jego eksploatacji. Jeśli w jakimś warsztacie znajduje się stary podnośnik, niespełniający wymagań, może ona zagrażać zdrowi i życiu pracowników. W przypadku, gdy wydarzy się wypadek, odpowiedzialność za niego ponosi właściciel. Podnośniki samochodowe wymagają regularnej konserwacji, przeglądów i serwisowania. Te należy zlecać technikom posiadającym uprawnienia konserwacyjne wydane przez UDT.

Dyrektywa Maszynowa

Przepisy unijne wymagają, aby nowe dźwigniki wprowadzane po raz pierwszy rynek UE posiadały oznakowanie CE z deklaracją zgodności WE. W deklaracji musi znajdować się nazwa jednostki notyfikowanej, która potwierdzała zgodność wyrobu z dyrektywą. Dodatkowo powinien się znaleźć też numer świadectwa badania typu, jeśli takie były ustalenia producenta i jednostki notyfikującej. Dopilnowanie formalności w warsztacie jest niezwykle istotne, jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Zawsze, gdy mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania danego urządzenia, należy skontaktować się ze specjalistą, który oceni jego stan.